شنبه, 4 فروردين 1397
عنوان : تقديم به مولايمان مهدي زهرا(عجل ا... تعالي فرجه الشريف )وخانواده هاي شهداء وايثارگران كه منتهاي امال همه شهداء ...
کد خبر : ۲۷۰۲۹
تاريخ :
 ۷۶۶/۰۹/۱۶ 
ساعت : ۱۰:۰:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تقديم به مولايمان مهدي زهرا(عجل ا... تعالي فرجه الشريف )وخانواده هاي شهداء

وايثارگران كه منتهاي امال همه شهداء چيدن گلي ازجمال اوبود.آقاجان اين تحفه ناچيزرا درحالي نثارت مي كنم كه سرهمه عاشقان ومنتظران قدوم باصفايت برديوارغربت مانده تاتوبيايي.

 

 

 

1

مقدمه

به راستي كه تواي شهيددراين عالم خاكي مجالي براي پركشيدن يافتي وسرازپانشناختي وبه سوي معشوق

خويش  شتافتي چراكه به حق خوب آموخته بودي

مرغ باغ ملكوتم نيم ازعالم خاك                چندروزي قفسي ساخته اندازبدنم

توباانتخاب اين مسيرمرگ راشرمنده كردي چراكه هيچ كس چون توبي باكانه به سويش

نرفته بودواوراچون شهدشيريني ننوشيده بودجزتوكه ازمولايت حسين سرمشق گرفته اي

وبراي آرامش ديگران خطررابه جان خريدي . بهشت گواراي وجودت باد.

 

2

شهيدمحمدحسن فايده

تاريخ تولد:1338

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:1362

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال شهرستانبيرجند

گزيده اي ازوصيت نامه

فمن يعمل مثقال ذره خيرايره ومن يعمل مثقال ذره شرايره

خداذره اعمال شرهربنده اي راحساب مي كندوكيفرآن رامي دهدوذره اعمال خيرهربنده اي راحساب مي كندوپاداشش رامي دهد. بدانيدكه اين دنيا ي پرفريب سايه باني بيشترنيست وبايدتوشه رابراي آن آخرت برداشت وگول زرق وبرق دنيا ي فاني رانخوريم كه بگفته پيامبراكرم (ان الدنيا لاتعدواعندا... بجناح بعونه)(كه اين دنيا به اندازه بال مگسي نزدخداارزشي ندارد)

3

 

 

 

 

گلبرگ زندگي

تاكلاس پنجم تحصيل كرد.ولي اصرارزيادداشت تاروانه حوزه علميه شود.درسال ششم ابتداي پدرش به رحمت حق رفت علي رغم همه مشكلات اقتصادي بعدازاتمام دوره راهنمايي واردهنرستان ابوذرشد.گرايش مذهبي اوراوادارمي كردتادرمجالس مذهبي ودرمساجدحضورفعال داشته باشد.درسال 1357بااوج گيري انقلاب اسلامي موفق به اخذمدرك ديپلم مكانيك گرديد.همزمان مبارزه سياسي خودراشروع كردوباهمفكرانش گروه هاي مقاومتي درشهرتشكيل داده بود.ازهرفرصتي براي ضربه زدن به رژيم شاه استفاده مي كرد.درشعارنويسي روي ديوارهاوپخش اعلاميه هاي حضرت امام نقش فعالي داشت .بيشتراوقات فراغت خودرابه مطالعه مي گذراند.باپيروزي انقلاب اسلامي اشك شوق درچشمانش جاري گشت.پس ازپيروزي انقلاب اسلامي وتشكيل كميته انقلاب اسلامي وارد اين نهادمقدس گرديد.وبه عنوان مسئول عمليات مشغول به خدمت شد.درآگاه سازي قشرجوان وبازاريان نقش بسزايي داشت.

4

شهيدكاظم خائف

تاريخ تولد:1337

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:10/6/61*منطقه كرخه(عمليات بيت المقدس )

سوابق ورزشي:دارنده كمربندمشكي كاراته وقهرمان شهرستان  بيرجند

فرازي ازوصيت نامه شهيد:

ولاتحسبن الذين قتلوافي سبيل ا...امواتابل احياءعندربهم يرزقون

گمان نكنيدآنهايكه درراه خداكشته مي شوندمردگانند،بلكه آنهازنده اندونزدپروردگارشان روزي مي خورند پروردگارااسلام راپيروزگردان.اين اسلامي كه پيامبراكرم(ص)وامامان آنقدربراي آن كوشيدندوخودشان رافداي آنهاكردندتاقوانين تورابه تحقق برسانند. وصيت شهيدبه برادرانش:فقطتنهاسفارشي كه مي كنم اين است كه ازامام وانقلاب پشتيباني كنيدوحراست ازخون شهداءبرشمابلكه برهمه مسلمين واجب است . خواهرم

 

 

5

سلام :شماحتماازحضرت زينب درس مي گيريد،درست است حضرت زينب گريه زياد براي برادر كردولي مصائبي كه آن حضرت ديده اندشمانديده ايد.آري آن بانوي بزرگ وقتيكه احساس كردگريه اوضعف است براي اسلام مانندكوه ايستادوديگرگريه نكردبلكه آن خطبه هاي آتشين راخواندوسپاه جنايت كاريزيدراازهم پاشيد.درآخرازبرادراني كه درباشگاه باهم ورزش مي كرديم وكليه برادراني كه تازه آمده اندبه عنوان برادركوچكترتوصيه مي كنم كه ازورزش فقط به عنوان وسيله برا ي رسيدن به هدف كه همان اجراي احكام اسلام است استفاده نكنند،خدانكرده طوري استفاده ازورزش كنندكه ازصورت وسيله به هدف تبديل شود

گلبرگ زندگي

دوران كودكي وتحصيلاتش راتاسطح ديپلم باموفقيت به پايان رساند.وي درراهپيمايي هاوتظاهرات برعليه رژيم ستم شاهي فعالانه شركت داشت .پس ازپيروزي انقلاب اسلامي وشروع جنگ تحميلي بيشترخدمت سربازي خودرادرجبهه گذراند.آنگاه به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد.

 

6

شهيدسيداحمدحسيني

تاريخ تولد:1339

محل تولد:روستاي آرويز

تاريخ شهادت ومحل شهادت:10/2/62-روستاي هزاركامياران

سوابق ورزشي:عضوتيم دوميداني شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

دوران كودكي خودراتاكلاس چهارم دبستان درروستاگذراندوپس ازآن دربيرجندتحصيل خودراادامه دادنامبرده بيشتردرسركلاس درس راگوش مي دادومي فهميد.درسال دوم راهنمايي بامجلات مذهبي آشناشدوازدارالتبليغ قم كتاب براي اوازطريق پست مي آمدپس

7

                              

                              

ازدوران راهنمايي به دانشسراي كشاورزي مشهدواردشد.درمبارزات عليه رژيم شاهنشاهي نقش بسزايي داشت وروزي كه ازخانه آيت ا...شيرازي محافظت مي كردبه همين خاطرمدت40روزدرزندان به سرمي برد.پس ازگذراين دوران شهيدبه زادگاهش برگشت وخودرابراي گذراندن خدمت مقدس سربازي معرفي كردپس ازگذراندن دوره آموزشي دربيرجندبه تيم بجنورداعزام گرديد.دوران سربازي اواوايل جنگ بود.ووقتي كه سربازي خودراتمام كرد.خودرابه سپاه پاسداران معرفي كردبه عنوان يك فردي كه تجربه جنگي دارد.

 

 

8

شهيدسيدعلي رضوي نژاد

تاريخ تولد : 1347

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:31/2/1365- منطقه حاج عمران

سوابق ورزشي : عضوتيم واليبال وفوتبال شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

دوره ابتدايي راباموفقيت گذراندوراهنمايي رادرمدرسه شهيدمدرس سپري كرد.درنوجواني باراهنمايي  استادان هنر،به نمايش وتئاترعلاقه مندشدودركناردرس خواندن به بازي ها ي نمايشي نيزپرداخت .اودرفيلم ((ندادرشب ))نيزبازي كرد.دردوران جنگ تحميلي درس رارها كردوبنابه فرمان رهبركبيرانقلاب (ره)لباس مقدس بسجي پوشيدوراهي جبهه شد.

9

شهيدعباسعلي نجفي

تاريخ تولد:1339

محل تولد:خوسف

تاريخ شهادت ومحل شهادت:1/3/1366-منطقه مائوت عراق

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال شهرستان ورئيس اداره تربيت بدني شهرستان نهبندان

گلبرگ زندگي

دوران كودكي وتحصيلاتش راتاسطح ديپلم درخوسف به پايان رساند.سپس به عنوان مربي آموزش وپرورش به استخدام آموزش وپرورش درآمدومدتهادرمشهدونهبندان به خدمت پرداخت.و فردي بسيارمتواضع بودودرجلسات مذهبي فعالانه شركت مي نمود.       ازارادتمندان به اهل بيت عصمت وطهارت بودودرجلسات مذهبي فعالانه شركت مي نمودوارادت خاصي به سروروسالارشهيدان داشت. شهيد   رهبري حضرت امام خميني راباجان ودل پذيرفته بودوهمين امرباعث شدتابه فرمان رهبركبيرانقلاب مبني برخالي نگذاشتن صحنه هاي دفاع مقدس ،ازطريق بسيج سپاه شهرستان نهبندان عازم جبهه هاي نبردحق عليه باطل گردد.

10

شهيدحسن حاجي پور

تاريخ تولد:1344

محل تولد:منصورآباد

تاريخ شهادت ومحل شهادت:18/1/1364- منطقه هورالهويزه

سوابق ورزشي:عضوتيم دوميداني شهرستان بيرجند

گزيده اي ازوصيت نامه

خدايا مرابه خودوامگذارومرا به راه راست هدايت كن!هدفم ازآمدن به جبهه پاسخ دادن به نداي ((هل من ناصرينصرني))حسين (ع)ودفاع ازميهن اسلامي وپايمال نشدن خون شهيدان است.

هميشه به يادخداباشيدچراكه ((الابه ذكرا... تطمئن القلوب))بايادخداقلبهاآرامش مي يابد.

وهميشه جلوي منافقين وظلم وكفربايستيدونگذاريدبين شما جدايي بيندازد.قدررهبرعظيم الشان انقلاب اسلامي امام خميني رابدانيدوبه گفته هاي ايشان عمل كنيد.

11

 

گلبرگ زندگي

چون درروزشهادت امام حسن مجتبي (ع)به دنيا آمد پدرومادرش نام اوراحسن گذاشتند.تحصيلات خودراتاسال دوم دبيرستان دربيرجندادامه داد..نوجواني مودب بودوارادتي خاص به ائمه اطهارداشت .درانجام فرايض ديني وعبادت دقت فراوان داشت ودوستانش رابه اين امورتوصيه مي كرد.چون فرزندبزرگ خانواده اش بود،دركارهابه پدرومادرش كمك مي كرد.اوعضوبسيج بودوباپايگاه مسجدمحل خودهمكاري داشت .و4مرتبه بامسئوليت آرپي جي زن به جبهه اعزام شد.

 

 

 

 

 

 

 

12

شهيدحسن رضاماژاني

تاريخ تولد:1333

محل تولد:مختاران

تاريخ شهادت ومحل شهادت:1367- جاده جنوب(پل دختر)

سوابق ورزشي :عضوتيم بسكتبال آموزشگاه هاي شهرستان بيرجند، ونائب قهرمان استان

گلبرگ زندگي

شهيدپس ازاتمام درس دانشگاهي به سمت فرمانداربجنوردمنصوب گرديدوتحول بزرگي دراين شهربوجودآوردوبافعاليتي كه اودراين شهرآغازكردآماراعزام به جبهه به حدي رسيدكه رتبه دوم رادربين شهرها استان به خوداختصاص داد.ازويژگي هاي اواين بودكه درهنگام اعزام خودپيشاپيش بسيجيان عازم جبهه مي شد.

13

اززبان دوستان

دوستان اومي گويند:وقتي درجلسات شوراي نهادهاشركت مي كردباصراحت نظرات سازنده اش راارائه مي كرد.بافنون نظامي آشنايي كامل داشت .وي باتشكيل جلسات تحليلي مسائل انقلاب دربالا بردن سطح آگاهي هاي فرهنگي وسياسي اعضاي جهادسازندگي فعاليت مي نمود.

 

 

 

 

 

14

شهيدسيدعليرضاقاسمي

                                       نام پدر: علی اكبر

                                    تاریخ تولد:1347

                                 تاریخ شهادت: 2/6/66

                       محل شهادت: شوش(عملیات فتح المبین)

                      سوابق ورزشی: عضو تیم فوتبال و بسكتبال

فرازی از وصیت نامه

سلام بر پدرومادر مهربانم،سلام گرم مرا که از اعماق قلبم با تمام وجود به سویتان می فرستم را پذیرا باشید.پدر عزیزم نمی دانم در صبر و استقامت شما باید چه واژه ای رابكار برم.    آری   تو همان پدری هستی يك فرزندتان را در راه خدا دادید پدرم در طول زندگی مشكلات زيادي را  

 

15

 

برایتان بوجود آوردم مرا ببخشید و مرا دعاكتيدتاموردد رحمت خدا قرار گیرم.امیدوارم کكه این لیاقت بزرگ را داشته باشم كه شهید شوم.در عزای من گریه ننكید و اگر خواستید گریه کكنید برای مظلومیت سرور شهیدان گریه و عزاداری کكنید.مادرم   در شهادت من همان صبری كه  در شهادت برادرم داشتی پیشه كن   و شما برادران عزیزم امیدوارم کكه ادامه خون شهیدان باشید.اگر در طول زندگی بدی از من دیدید مرا ببخشید و شما ای خواهر عزیزم از شما می خواهم در صورت شهادتم صبر پیشه كنید.از تمام مردم عزیز شهرستان خواهش می کكنم کكه اگر حقی بر گردنم دارند یا طلبی دارند به منزلمان مراجعه کكنند تا در روز قیامت در مقابلشان شرمسار نباشم.دیگر عرضی ندارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.

 

 

 

 

 

16

شهيدسيدغلامرضا قاسمي

تاريخ تولد:1347

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:2/1/61-شوش

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال شهرستان بيرجند

فرازي ازوصيت نامه

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل ا...اموتابل احياءعتدربهم يرزقون

مي پنداريدكساني كه درراه خداكشته شده اندمرده اندبلكه آنان زنده اندونزدخداي خودروزي دارند.

راهي است كه بايدپيمودوسفري است كه بايدرفت چه بهتراست كه درحال خدمت به اسلام وملت شريف اسلامي شربيت شهادت نوشيدوباسرفرازي به لقاءا...رسيدن واين همان است كه اولياءا...آرزوي آنرامي كردندوازخداي بزرگ درمناجات خودطلب كردند. امام عزيزمافرمودند:گوارابادشربيت شهادت برشهداي انقلاب اسلامي و

17

 

خصوصاشهداي اخيرما. ودرقاموس شهادت واژه وحشت نيست ملت كه شهادت برا اوسعادت است((پيروزاست )) وشهيدبزرگواربه همسرخودم گويد:حجاب ووقارت رابيش ازپيش حفظنمايي زيراضامن خون من حجاب تووديگرخواران مسلمان خواهدبودودردامن مادران پاك است كه فرزندان مومن ومتقي رشدمي نمايند         

گلبرگ زندگي

دوران كودكي رادرآغوش خانواده اي كه ازخادمان مسجدبودندگذراندو چون پدرش موذن وخادم مسجدبودازهمان كودكي بامسجد وتعاليم اسلامي وقرآن اشناشدوباتربيت اسلامي پرورش يافت.شهيددوران راهنمايي ودبيرستان راتاسال سوم دربيرجندباموفقيت ادامه دادودرمدرسه ازكساني بودكه براي حفظ وحراست ازارزشهاي والا ي انقلاب اسلامي دفاع مي كردوهميشه درپيش برداهداف متعالي انقلاب كوشابود

18

شهيدسيدهاشم كوشه اي

تاريخ تولد:1327

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:11/10/57- مشهد

سوابق ورزشي:عضوتيم كشتي آموزشگا هاي شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

در خانواده مذ هبي ديده به جهان گشود و تحصيلات متوسطه را در بيرجند به پايان رساند و چون به ورزش علاقه زياد داشت در رشته تربيت بدني مشغول به تحصيل شد.بعد از اتمام شدن تحصيلات در آموزش وپرورش در اين رشته مشغول به خدمت شدو در همين موقع بود كه با افراد رژيم شاه بسيار مخالفت مي كرد و بار ها به خاطر اين مخالفت با افراد رزيم شاه درگيرشده و حتي  در يك درگيري يك قسمت از گوش او را كنده بودند،ولي او

 

19

 

 

همچنان به مبارزه خود ادامه داد ، تا اينكه در سال 57 مرتب اعلامّيه ها و نوار هاي ضبط شده امام را بين مردم توزيع      مي كرد تا آنهايي كه از خيانت هاي شاه خبر نداشتند با خبر كند ، مخصوصاً در زماني كه درگيري بين افراد شاه (گارديها)   پيش مي آمد و مرتب حكومت نظامي اعلام مي شد

سيد      هاشم به سربازاني كه از سربازخانه ها فرار مي كردند و به مردمي كه گرفتار بودند ومشكل داشتند كمك مي كرد ، نه شب خواب داشت و نه روز آرامسيدهاشم به سربازاني كه از سربازخانه ها فرار مي كردند و به مردمي كه گرفتار بودند ومشكل داشتند كمك مي كرد ، نه شب خواب داشت و نه روز آرام

 

 

 

20

شهيدعبدالحسين فيروزي مقدم

تاريخ تولد:1342

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت :21/7/61- منطقه سومار

سوابق ورزشي:عضوتيم بوكس ورزمي شهرستان بيرجند

گزيده اي ازوصيت نامه

بنا به گفته امام عزيزكه جنگ راواجب شمرده وحضوردرصحنه هاي نبردرابرهرفردمسلمان تاحدكفايت ملزم دانسته اند،لذابرآن شديم تاباديگردوستان راهي كربلاي حسين وپيكارگاه حق عليه باطل تحت فرمانده اي امام مهدي (عج)بشويم.آگاه باشيدكه سست گرفتن مسئله نتايجي تاسف باربراي شما خواهدداشت منافقين ومشركين كه جاي خودرادارندوانسان كه هيچ ،حيوان

 

21

 

هم به شمارنمي روندوذلالت دنيا وآخرت رابراي خودخريداري نموده اند.من به نوبه خودسپاس وقدرداني خودرانسبت به مسئولين وكليه برادران حزب ا... خدمتگذاردرارگانهاي انقلابي وملت شهيدپروروحزب ا... راستين اعلام نموده.

گلبرگ زندگي

دوران كودكي راتحت سرپرستي پدرومادري مذهبي گذراند.تحصيلاتش راباموفقيت گذراند.درراهپيمايي هاوتظاهرات عليه رژيم پهلوي شركت مي كرد.ازكودكي بامسجدآشناشده بود.به عنوان مكبردرنمازجماعت حضورداشت .دردوران نوجواني وتاآخرين روزهاي زندگي ،مقيدبه انجام فرايض ديني بود.

 

 

 

 

 

22

شهيدمحمدحسين موهبتي

تاريخ تولد:1332

محل تولد:روستاي زهان

تاريخ شهادت ومحل شهادت:21/2/63- به هنگا م ماموريت بين راه هرا ت مشهد

براثرتصادف

سوابق ورزشي:عضوتيم كشتي –دودوره قهرماني استان

گلبرگ زندگي

اودرآغوش خانواده اي كه پدر،يك روحاني وازچهره هاي سرشناس منطقه بودبزرگ شد.تحصيلات ابتدايي وراهنمايي رادرزادگاه خودبه پايان برد.براي ادامه تحصيل به شهرستان بيرجندآمدوباپسرعمويي خوددريك خانه ي اجاره اي زندگي مي كرد.هنوزديپلم نگرفته بودكه بادخترعمويي خودازدواج كرد پس ازازدواج در راادامه دادوديپلم

 

23

 

گرفت .اوقبل ازپيروز يانقلاب درجريان مبارزه عليه طاغوت بودوحت زمان كه طاق نصرت براي ورودشاه به شهرستان بيرجندبسته بودند آن رابه آتش كشيد.گاه برا دفاع ازمردم مظلوم منطقه دست به دفاع مي زد.گاه درخاك  افغانستان يارگرومددكاربرادران مجاهدمسلمانش بودتاآنهابتوانندارتش سرخ مهاجم راازكشورشان بيرون برانند.باپيروزي انقلاب اسلامي درتشكيل كميته انقلاب وتشكيل سپاه منطقه زيركوه فعاليت فوق العاده داشت امابعدبه عضويت سپاه پاسداران درآمد.

 

 

 

 

 

 

24

 

شهيدمحمدخاتمي راد

تاريخ تولد1336

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت :23/3/1360-خرمشهر

سوابق ورزشي: عضوتيم فوتبال شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

دوران كودكيش راتاسطح ديپلم دربيرجندگذراندوضمن تحصيل درجلسات مذهبي شركت فعال داشت .روح پاكش نمي توانست رنج ومشقت مردم محروم راتحمل نمايدهرجاستمي مشاهده مي كردفرياداعتراضش بلندمي شدوستمكران رابه رعايت عدالت دعوت مي كرد.شهيددردوران پرشكوه انقلاب اسلامي دربندرعباس اقامت داشت .اوفعالانه درمبارزات عليه رژيم شاه شركت مي كرد.ويك بارتوسطماموران شاه دستگيرشد.پس ازپيروزي انقلاب اسلامي به تهران مراجعت كردودرمبارزه

25

 

باقاچاقچيان موادمخدرنقش موثري داشت وسپس به بيرجندبرگشت وبه پاسداري ازانقلاب اسلامي واردكميته انقلاب اسلامي مشغول به خدمت شد.پس ازمدتي برا ي گذراندن تحصيلات عالي رهسپارتهران شدباشروع جنگ تحميلي بااينكه قصدازدواج داشت ازاين كارمنصرف شدوسفارش نمودچنانچه شهيدشدم مخارج ازدواج رابه حساب جنگ زدگان واريزنمايند.

 

 

 

 

 

26

 

شهيدمحمدعلي  پيشكار

تاريخ تولد:1345

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:3/11/1365*منطقه شلمچه

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال وبدن سازي شهرستان بيرجند

فرازي ازوصيت نامه شهيد

عزيزان من خيال نكنيداين ولايت واين شهادت اسان است وبه اساني بدست آمده است.اگربه تاريخ برگرديدمي بينيد كهدرصدراسلام هم پيامبراكرم (ص)ومولاعلي (ع)چقدرسختي ومرارت براي اسلام آوردن مردم تحمل كردند.دين اسلام به آساني بدست نيامده كه آن رابه سادگي ازدست بدهيم .انقلاب ما ،انقلاب مهدي (عج)است ،ازهمان روزاول تاحالاان شاءا... تاروزقيامت.

 

27

گلبرگ زندگي

درخانواده ا مذهبي زندگي مي كرد.تحصيلاتش راتاسوم راهنمايي درزادگاهش گذراند.دردوران انقلاب بااينكه نوجوان بود،فعالانه درراهپيمايي هاشركت مي كرد.ازآنجاكه به مطالعه وكتاب خواني علاقه ي زيادي داشت درسال 58باهمكاري يكي ازخيرين كتابخانه اي دايرنمود.اويكي ازفعالان پايگاه شهيدرحيمي بود.ازارادتمندان ائمه اطهارعليهم اسلام بودوفعالانه درجلسات مختلف عزاداري وسوگواري سروروسالارشهيدان شركت مي كرد .  مدتي دركميته انقلاب اسلامي خدمت نمودووجزواولين نفراتي بودكه ازطريق بسيج عازم جبهه هاگرديد.

 

 

 

 

    

28

 

شهيدمحمودپورسا

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:27/2/1361- منطقه كوشك

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال آموزشگاه هاي شهرستان ودارنده مقام شهرستاني واستاني

 

فرازي ازوصيت نامه

ان الذين قالواربناا... ثم استقاموا افلاخوف عليهم ولاهم يحزنون

آنانكه گفته اندا... خداي ماست وپايداري كردندبراستي كه بايد نترسندونه غمگين شوند.

اي برادران به دستورات اماممان خميني بت شكن كه حاضرشديم خداوندهرروزعمرماكاهش دهدوبه عمراوبيفزايدتااين انقلاب اسلامي به پيروزي كامل دست يابد.تاموقعي كه مستضعفين جهان برمستكبرين جهان پيروزگردندوخداونددست اين غارتگران شرق وغرب راازايران كوتاه گرداندبه اميدآن روزپيروزوموفق باشيد.

 

29

 

گلبرگ زندگي

دوران كودكي وتحصيلاتش را تا اخذمدرك ديپلم دراين شهرستان به پايان رساند.دردوران انقلاب اسلامي فعالانه دربرپايي راهپيمايي وپخش اعلاميه هاي امام شركت داشت .به طوري كه ساواك چندباراورادستگيركرد.پس ازپيروزي انقلاب اسلامي به عضويت پايگاه بسيج (مالك اشتر)درآمدومدتها شب هادرخيابان هاي شهربه حراست ازانقلاب اسلامي پرداخت ونگهباني مي داد.شهيدمدتي به كارسوخت رساني درسطح شهرمشغول بوددرسال 61 ازطريق بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عازم جبهه گرديد.

 

 

 

 

30

 

شهيدسيدعليرضااحمدي

تاريخ تولد:9/6/1346

محل تولد:روستاي سيدان

تاريخ شهادت ومحل شهادت:12/7/1363

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال آموزشگاه هاي بيرجند

گلبرگ زندگي

انسان ملايم ومنطقي بود.درسخت ترين شرايط خلق وخوي ملايمي داشت وباشوخ طبعي كه خاص اوبودبه دوستانش روحيه مي داد.عاشق ودلباخته اهل بيت (ع)بود.شهادت برايش هضم شده بودوباقلبي مطمئن براي رسيدن به آن لحظه شماري مي كرد.

 

31

شهيد سيدرضاعلمدار

تاريخ تولد:7/5/1342

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:23/4/1361-منطقه شلمچه

سوابق ورزشي: عضوتيم فوتبال شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

دريكي ازمحله هاي مذهبي بيرجندكه محل زندگ علماوبزرگان شهربودزندگي مي كرد.پس ازگذراندن دوران كودكي روانه مدرسه شد. دوران ابتدايي راپشت سرگذاشت .مشغول تحصيل دردبيرستان بودكه جنگ شروع شد.سيدعليرضابه همراه بسيجيان عازم جنگ شد. پس ازفتح الفتوح دفاع مقدس وفتح خرمشهردرعمليات رمضان به عنوان آرپي جي زن حضوريافت.

 

32

شهيدحسينعلي قاضي

تاريخ تولد:1343

محل تولد:بخش مركزي طبس مسينا

تاريخ شهادت ومحل شهادت:23/11/64-منطقه شلمچه

سوابق ورزشي: درتيم فوتبال اميدبجنورد-كشتي

فرازي ازوصيت نامه

درتمامي مرخصي هاي كه به خانه مي آمدتوصيه مي كرد،گوش به فرمان امام باشيدومي گفت كه اين جنگ، جنگ بين تمامي كفروتمامي اسلام است چراكه تمامي گشورهاي استعمارگردست به دست هم دادندتا بنياد جمهوري اسلامي ايران راازريشه بركنند.كه نخواهندتوانست چراكه ايران كشوربقيه ا... است وحامي آن خداوندمي باشد.

33

گلبرگ زندگي

تحصيل راتاپايان دوران راهنمايي ادامه دادوبعدازآن ديگرتحصيل راادامه ندادوبامدرك سيكل به استخدام ارتش درامددرجريان انقلاب اسلامي به فرمان امام خميني ازخدمت كناره گيري كردومدتي راپنهان بودتا اينكه انقلاب به پيروزي رسيدووي مجددبه ارتش برگشت وخدمتش رادرارتش اسلامي شروع كردباشروع جنگ تحميلي اكثراوغات درجبهه بودودرجبهه هاي اهوازوكردستان مدت 4سال گذراند.

 

 

 

 

34

 

شهيدابراهيم يوسفي

تاريخ تولد:1341

محل تولد:سرپرچ

تاريخ شهادت ومحل شهادت :2/3/61- منطقه دارخوين

سوابق ورزشي :عضوتيم دوميداني آموزشگاه هاي شهرستان وسه دوره قهرماني استان

گلبرگ زندگي

دوره كودكي وتحصيلات ابتدايي وراهنمايي رادرزادگاهش وخوسف گذراندوبراي ادامه تحصيل به بيرجندآمد.خرج ومخارج مدرسه راباكارهاي بنايي تامين مي كرد.خودرابه سختي عادت مي دادوازتنبلي بي زاربود.به ورزش خصوصا دوميداني علاقه زيادي داشت،به گونه اي كه بعدها مقام هاي رابه دست اورد.باپدرومادرش ونزديكانش رفتارمهربانانه اي داشت .ابراهيم درجريان انقلاب حضوري آگاهانه داشت .سرانجام ازطريق ارتش به خرمشهراعزام شد.ابراهيم كه ديگرروح ازكالبدش نمي گنجيدبراي بيرون راندن دشمنان ازميهن اسلامي كمرهمت بست ودرآزادسازي خرمشهرشجاعانه بادشمن جنگيد.

 

35

 

شهيدغلامرضافارابي

تاريخ تولد1340

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:2/1/64-منطقه بانه

سوابق ورزشي :عضوتيم بسكتبال شهرستان وعضوتيم ژاندارمر يسيستان وبلوچستان ،داراي دومقام نائب قهرماني

گلبرگ زندگي

دوران كودكي رادردامن پرمهرپدري ومادري سپر نمود.تحصيلاتش راتااخذمدرك ديپلم ادامه داد. بسيارمتواضع وباوقاربوددرجلسات روضه خواني ودعاي كميل وتوسل شركت مي كرد.نماز رابه موقع مي خواند.چهرها بسياربشاش وخندان داشت .بااوج گيري مبارزات مردمي درراهپيمايي هاي عليه رژيم ستم شاهي فعالانه شركت كرد.وبا    پيروزي انقلاب دردفاع ازارزشهاي آن لحظه اي غفلت نورزيد.

 

36

 

شهيدجليل رخشاني

 

 

سوابق ورزشي :عضوتيم فوتبال شهرستان بيرجند

 

 

 

 

 

37

 

شهيدحسين ميابادي

تاريخ تولد:1337

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:1365- ايرانشهر

سوابق ورزشي :عضوتيم كشتي شهرستان،عضوتيم نيروهاي مسلح

گلبرگ زندگي

ازكودكي نبوغ وخلاقيت خاصي دراوديده مي شد.اوضمن تحصيل ،دركارهابه پدرش نيزكمك مي كرد.به مسائل ديني علاقه مندبودودرجلسات مذهبي شركت مي كرد.حضوردراين جلسات حس مخالفت بارژيم پهلوي رادراوبيداركرد.پس ازپايان دبيرستان وارددانشكده افسري شد.اولين باركه به مرخصي آمد،باآگاهي ازجنايات رژيم شاه نواري ازرهنمودهاي حضرت امام راآورده بودوعليه شاه افشاگري مي كرد.پس ازفرمان حضرت امام مبني برفرارسربازان ازپادگانها اونيزسربازان ودوستانش راتشويق كردبه فراروتوسط ساواك دسگيرشدوروزي كه پادگان هاسقوط كردوبه دست مردم افتاداززندان آزادشد.

 

38

شهيدحسين ايوبي

تاريخ تولد:1344

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت : 24/10/65

سوابق ورزشي:عضوتيم كشتي شهرستان ودودوره قهرمان استاني

گلبرگ زندگي

تحصيلات ابتدايي وراهنمايي راباموفقيت به پايان رساند.سپس وارددبيرستان شدوديپلم گرفت .ازآنجاكه پدرش ارتشي بود،اونيزبه خدمت درارتش علاقه مندشد. اوكه به ورزش علاقه فراواني داشت درسال 1360موفق شد مقام دوم شهرستان رادررشته پينگ پنگ بدست آورد.به همين دليل ازطرف اداره آموزش وپرورش تشويق نامه گرفت .روحيه ورزشكاري اوسبب شده بود كه به همه خصوصا نيازمندان كمك كند.داراي اراده قوي وهوشي بالا داشت .به طوري كه درتمام دوران تحصيل داراي رتبه ممتازبود .پس ازپايان تحصيل حدود6ماه درهتل مقدم مشغول به كارشد.سپس درآموزشگاه افسري پذيرفته شدوپس ازاتمام دوره اموزش درتهران به هوابردشيرازانتقال يافت .ازآنجاكه دفاع ازمهين اسلامي راوظيفه خودمي دانست ،داوطلبانه عازم جبهه شد.

39

شهيدحميدرضابااطمينان

تاريخ تولد:1344

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:7/1/66- منطقه سليمانيه

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال شهرستان  بيرجند

گلبرگ زندكي

دوران تحصيل خودرادربيرجندبه پايان رساند.باقرآن مانوس بودودركليه مجالس عزاداري وسوگواري ائمه اطهارعليهم السلام شركت فعال مي كرد. دردوران پرشكوه انقلاب اسلامي حضوري تاثيرگذارداشت .پس ازپيروزي انقلاب به عنوان عضوفعال پايگاه بسيج شهيدچمران به خدمت مشغول شد.دردوران دانش آموزي بارهابه جبهه رفت وضمن حضوردرجبهه ازدرس خودنيزغافل نبود.باموفقيت ديپلم گرفت .همان سال دركنكورشركت كردودررشته ساخت وتوليددانشگاه صنعت شريف پذيرفته شد.قبولي اودردانشگاه مانع حضوراودرحبهه نشد،بلكه حضوراورابيشتروپررنگ تركرد.درچندين عمليات ازجمله نصر1،كربلاي 4و5،والفجر8به عنوان پيك مخصوص گردان شركت كردودرمجموع مدت 34ماه درلشكرويژه شهداء به خدمت واحد هاي عملياتي مشغول بود.

 

40

 

شهيدسيداحمدفاطمي

تاريخ تولد: 1350

محل تولد:حسين آباد

تاريخ شهادت ومحل شهادت:5/12/1376- درمنطقه كوير

سوابق ورزشي :عضوتيم دوميداني وبسكتبال شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

چون پدرش ازنيروهاي انتظامي بود،دوران كودكي راهمراه خانواده اش درمحل هاي مختلف سپري نمودتحصيلاتش راباموفقيت تاسطح ديپلم به پايان رساند.سپس به استخدام نيروي انتظامي درآمد.براي تحصيل دردانشكده افسري عازم تهران شد.پس ازگذراندن اين دوره براي خدمت به قم منتقل شدوبادرجه افسري به خدمت مشغول شد.قرآن راباصوتي خوش تلاوت مي نمود.درتمام دوران زندگي باقرآن مانوس بودعلاقه زيادي به مطالعه كتب مذهبي داشت .هروقت فرصتي بدست مي آوردبه مطالعه مي پرداخت.پس ازمدتي براي خدمت به مردم محروم شهرستان بيرجندومبارزه سوداگران مرگ به اين منطقه آمد.

41

 

شهيدسيدمهدي كاظمي

تاريخ تولد:1336

تاريخ شهادت ومحل شهادت:1362- جزيره مجنون

سوابق ورزشي عضوتيم فوتبال شهرستان واعزام به مسابقات استاني

 

 

 

 

 

 

 

42

 

شهيدغلامرضاجمادي

تاريخ تولد:1334

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:11/6/1360- منطقه سرپل ذهاب

سوابق ورزشي:عضوتيم باستاني وبدن سازي شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

دوران كودكي وتحصيلات ابتدايي وراهنمايي رادرهمين شهرسپري نمود.آنگاه به استخدام ارتش درآمد.پس ازگذراندن دوران آموزشي براي ادامه خدمت به پادگان آموزشي 04بيرجندمنتقل شدوبه آموزش سربازان اين مرزوبوم پرداخت .ازارادتمندان اهل بيت وائمه اطهارعليهم السلام بودوبه شركت دردوره هاي قرآن ومراسم عزاداري وسوگواري سروروسالارشهيدان امام حسين (ع)اعتقادزيادي داشت .باشروع جنگ تحميلي داوطلبانه به جبهه اعزام شد.

 

43

شهيدمحسن شهپر

تاريخ تولد:1348

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:25/3/1363

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال وواليبال شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

پس ازپشت سرگذاشتن دوران كودكي وارددبستان شدوتاپايه سوم دبيرستان ادامه تحصيل داد.وي درحين تحصيل به علت علاقه به انقلاب واسلام دراكثرفعاليت هاي اجتماعي بسيج شركت داشت. اوفردي خوش برخوردومقيدبه انجام فرايض ديني بود.به اهل بيت علاقه اي فراوان داشت .اودفاع ازميهن اسلامي وارمانهاي انقلاب رابرخودواجب مي دانست .همواره دلش براي جبهه مي تپيدوازطريق بسيج به جبهه هاي حق عليه باطل رهسپارشد.

44

 

شهيدمحمدرضاحكمت

تاريخ تولد:1349

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهدت:26/10/1365- منطقه شلمچه

سوابق ورزشي : عضو تيم ژيمناستيك شهرستان   بيرجند

گلبرگ زندگي

دروان كودكي وتحصيلاتش راتاسال اول دبيرستان دربيرجندسپري كرد.ازهمان كودكي عشق وعلاقه شديدبه حضوردرمسجدداشت وبه عنوان مكبردرنمازجماعت شركت مي كرد.ارادت خاصي به ائمه اطهارداشت .درمراسم سوگواري سروروسالارشهيدان شركت مي نمود.وازاعضاي فعال زنجيرزني وسينه زني نوجوانان بود.آنگاه گه توانست سلاح بردوش بگيردودردفاع ازاسلام وسرزمين اسلامي شركت نمايدداوطلبانه عازم جبهه شد.

 

 

45

شهيدمحمدرضاشباني

تاريخ تولد:1340

محل تولد:مشهد

تاريخ شهادت ومحل شهادت:4/12/1365

سوابق ورزشي :عضوتيم كشتي شهرستان  بيرجند

گلبرگ زندگي

دروان كودكي وتحصيلاتش رادربيرجندگذراند.اودانش آموزي كوشاومودب بود.دررعايت مسائل ديني مقيدبود.پس ازپايان تحصيلات به خدمت سربازي رفت .دروه آموزشي رادرگرگان وبقيه خدمتش رادركردستان گذراند.اوقات بيكاري رابه ورزش مي پرداخت.شهيدبراي پيداكردن كاربه زاهدان رفت .به عنوان مربي پرورشي استخدام شداماخدمت اوطول نكشيد،زيرااوعاشق جبهه وجهادبودسرانجام ازطرف بسيج داوطلبانه عازم جبهه شد.

46

شهيدمحمدقهوه چي

تاريخ تولد:1342

تاريخ شهادت ومحل شهادت :1366- فكه

سوابق ورزشي :عضوتيم فوتبال آموزشگاه هاي شهرستان بيرجند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

شهيدمحمودزنگويي

تاريخ تولد:1340

محل تولد:دره گزان

تاريخ شهادت ومحل شهادت:1361-منطقه كرخه نور

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال آموزشگاه هاي شهرستان بيرجند

گلبرگ زندگي

دوران كودكي رادرزادگاهش سپري كرد.سپس همراه خانواده اش به شهربيرجندمهاجرت نمودوتحصيلات ابتدايي وراهنمايي رادربيرجندگذراند.دوران نوجواني شهيدمصادف باحركات انقلابي مردم عليه رژيم ستمشاهي بود.اوازجمله كساني بودكه تمام وقت خودراصرف مبارزه بارژيم منحوص پهلوي مي نمود.درحمله چماق داران به مردم انقلابي ،اوراازپشت بام مسجدآيتي به پايين انداختند،كه چندروزدربيمارستان بستري بود.شهيدباپيروزي انقلاب اسلامي وتشكيل سپاه پاسداران به عضويت سپاه درآمدومدتها به دفاع ازارزشهاي انقلاب اسلامي ومبارزه با منافقين پرداخت .باشروع جنگ تحميلي اوازاولين كساني بودكه داوطلب اعزام به جبهه گرديد.ولي بعلت كمي سن ازرفتنش ممانعت بعمل امد.باشهادت برادربزرگترش درجبهه ديگرتاب ماندن نياوردوبااصرارزيادبه جبهه اعزام گرديد.

48

شهيدمسعودتواضع

تاريخ تولد:1342

محل تولد: فنوج

تاريخ شهادت ومحل شهادت:19/10/65

سوابق ورزشي: عضوتيم فوتبال وواليبال شهرستان وعضو تيم واليبال ارتش

گلبرگ زندگي

تحصيلاتش راتاسال سوم دبيرستان دربيرجند گذراند.عضوفعال پايگاه شهيدفايده بود.مدتي نيزدرجهادسازندگي به كاربرق رساني به روستاهاي شهرستان بيرجند خدمت نمود.درزمان جنگ به عنوان راننده گروه تبليغات به خط مقدم جبهه رفت .پس ازمدتها فعاليت موثر،براثربمباران شيميايي مجروح وبه بيمارستان منتقل شد.پس ازبهبودنسبي بارديگرراهي خطوط مقدم جبهه شد.همرزمانش براي انتقال او به بيمارستان بالاي سرش آمدند.ولي بااصرارخودش به سراغ مجروحان ديگر رفتند.وقتي نوبت اورسيدديگرديرشده بود.اوبه آرزوي  ديرينه خودرسيدوبه ديارمعبود شتافت.

 

49

 

شهيدحسن فروتن

تاريخ تولد:1338

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:20/9/67-گزيك

سوابق ورزشي :عضوتيم ژيمناستيك،دودوره نايب قهرماني استان

گلبرگ زندگي

دوران كودكي رادربيرجندسپري نمود.تحصيلات ابتدايي وراهنمايي رانيزدراين شهربه پايان رساند.علاقه زيادي به اهل بيت عصمت وطهارت داشت درمراسم عزاداري وسوگواري سرورشهيدان باشوروشوق فراوان شركت مي كرد.دراوقات فراغت به كمك پدرش مي شتافت ودرمهمان پذيرباپشتكارفراوان خدمت نمود.علاقه ي زيادي به ورزش داشت شهيدباعلاقه زيادبه اشتخدام نيروي انتظامي درآمدودرزمان جنگ تحميلي 2سال درمنطقه ديوان دره درپايگاه شهيدباقري صادقانه خدمت كردسپس براي حفاظت ازمرزهاي شرقي كشوربه اين منطقه منتقل شد.شهيدمدتهادرمبارزه بااشراروقاچاقچيان موادمخدردرمرزهاي شرقي ايران خدمت كرد.

50

شهيد:سيدعلي قاليبافان

تاريخ تولد1336

محل تولد:بيرجند

تاريخ شهادت ومحل شهادت:3/12/1362-منطقه مجنون(عمليات خيبر)

سوابق ورزشي:عضوتيم فوتبال وهندبال شهرستان واعزام به چنددوره مسابقات قهرماني استان

گلبرگ زندگي

دوران تحصيلات ابتدايي،راهنمايي ودبيرستان رادرزادگاهش باموفقيت گذراند.درزمان مبازه مردم عليه حكومت طاغوت درتظاهرات وراهپيمايي هاشركت مي جست .بااخذديپلم به عنوان معلم چندپيشه مشغول به كارشدومحل خدمت اونهبندان بود.مدتي نيزدرفرمانداري فعاليت داشت .بعدازآن نيزبادخترعمويش ازدواج نمودكه ثمره آن يك فرزنددختراست كه ازاوبه يادگارمانده است .درمراسم عزاداري شركت مي كردوگاه باصداي زيبايش مرثيه مي خواند.

 

51

 

 

 

حرف آخر

حرف آخراينكه ازاين عاشقي هاوشيدايي ها هرچه بگويم كم گفته ايم چراكه آنچه به اين چشمه هاي عشق وايثارمعنا مي بخشد.درياي خروشان عاشوراست وهمانطوركه نمي توان معنايي جزعشق به ديدارمعشوق به آن دادسخن كوتاه مي كنيم وتنهابهحال جاماندگان ازاين قافله مي گرييم چراكه ما ازديروزتاامروزدرگرداب زياده خواهي وظاهربيني ها خودرادر گيركرده ايم واگردست حمايت صاحب الامراين شهداءنباشد فرداهم به همين راه خواهيم رفت.

52

 بازگشت           چاپ چاپ      ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0